[% testhash = {} -%] [% testkey = 'bob' -%] [% testhash.$testkey = 'bozo' -%] Value: [% testhash.$testkey %]