A{{ "B"|ljust:"5" }}{{ var|ljust:"1" }}{{ "B"|ljust:"6" }}A{{ "D"|ljust:"6","-" }}A